logo

MÜÜGITINGIMUSED

Müügitingimused Sapling Capital OÜ e-poest ostmisel

 

  1. Üldsätted

1.1  Sapling Capital OÜ on ettevõtja, kes müüb veebikeskkonnas aadressil www.homaar.ee Sapling Seafood kaubamärgi all kala ja mereande.

1.2  Käesolevas veebipoe Homaar müügitingimustes (edaspidi tingimused) on ostjana käsitletud isikut, kes on nö külaliseks ning soovib osta Sapling Capital OÜ tooteid (edaspidi Ostja).

1.3  www.homaar.ee veebikeskkonnas pakutavate toodete müüjaks on Sapling Capital OÜ (edaspidi Müüja).

1.4  Tingimustega kehtestatakse Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, toodete ostu-müügi, tasumise, kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ja kord ning muud sätted.

1.5  Ostu sooritamisel nõustub Ostja tingimustes sätestatuga.

1.6  Müüjal on õigus tingimusi igal ajal muuta, täiendada ja parandada.

1.7  Tingimused kehtivad kuni uute tingimuste vastuvõtmiseni, mille Müüja teeb teatavaks www.homaar.ee lehel. Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Ostja poolt ostu sooritamise ajal kehtinud tingimused.

1.8  Tingimused on kättesaadavad  kodulehel.

 

  1. Toode ja hind

2.1  Toodete kirjelduste juures olevad pildid on illustratiivsed ning toote väljanägemine ei pruugi vastata 100% pildil olevale.

2.2  Toodete müügihinnad ja ühikuhinnad on homaar.ee veebikeskkonnas ja tellimustes märgitud eurodes. Kõik müügihinnad sisaldavad käibemaksu.

2.3  Toodetele kehtivad müügihinnad, mis on avaldatud homaar.ee veebikeskkonnas ostu sooritamise hetkel.

2.4  Müüjal on õigus määrata toote vähim ja suurim kogus, mida Ostjal on võimalik ühe tellimusega osta.

2.5  Kaalutoodete müümisel kujuneb toodete lõplik hind vastavalt tellitud toodete kaalumisele. See tähendab, et kõik tellitud tooted kaalutakse ja seejärel vormistatakse Ostjale arve.

2.6  Kui Ostja poolt tellitud toode on otsa lõppenud ja/või Müüjal ei ole tellitud kogusele vastavalt tellimust kokku panna, on Müüjal õigus toode asendada samaväärse toote vastu (edaspidi: asendustoode) teavitades sellest Ostjat enne tellimuse lõplikku kinnitamist.

2.7  Kui Ostja ei ole tellimuse vormistamisel andnud Müüjale nõusolekut toote asendamiseks, kuid tellitud toode on otsas, väljastab Müüja Ostjale ainult toote, mis on laos tellimuse ajal olemas.

2.8  Vastavalt Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 53 lg 4 punkti 4 kohaselt puudub 14-päevane taganemisõigus sellistel toodetel, mis riknevad või vananevad kiiresti.

 

  1. Ostu sooritamine

3.1  Ostu sooritamiseks tuleb homaar.ee veebikeskkonnas esitada tellimus.

3.2  Tellimuse esitamiseks tuleb täita tellimuse vorm, märkida ära sobivate toodete kogused ja vajutada nupule „Kinnita tellimus“. Seejärel kaalub Müüja tooted ja väljastab Ostjale arve. Peale arve tasumist Ostja poolt ja raha laekumist, tarnib Müüja tooted Ostja soovitud aadressile Tallinna piires 48 tunni jooksul.

 

  1. Toodete kättetoimetamine ja üleandmine

4.1  Toodete kättetoimetamine toimub Müüja poolt Tallinna piires ja erandkorras lähiümbruses.  Täpsemad kättetoimetamise tingimused lepitakse Ostjaga kokku telefoni või e-maili teel.

4.4   Müüja toimetab tooted Ostjale kokkulepitud aadressil ja ajavahemikul. Ostja kohustub tagama toodete vastuvõtmise kokkulepitud ajavahemikul.

4.5  Enne Ostja asukohta jõudmist võtab Müüja Ostjaga telefoni teel ühendust teavitades Ostjale asukohta jõudmise kellaaja.

4.6  Juhul, kui Ostja ei vasta telefonile ja/või ei taga toodete vastuvõtmist Müüja esmakordsel jõudmisel Ostja asukohta või Müüjal ei ole võimalik Ostjale muu Ostja poolse asjaolu tõttu tellituid tooteid kokkulepitud ajal üle anda, on Müüjal õigus jätta tooted Ostjale kätte toimetamata. Sellisel juhul on Ostjal kohustus tasuda Müüjale tellimuse transporditasu summas 5.00 eurot. Ostusumma, millest on maha arvestatud tellimuse transporditasu summas 5.00 eurot, tagastab Müüja Ostja arveldusarvele 5 tööpäeva jooksul alates kokkulepitud kättetoimetamise kuupäevast.

4.7  Juhul, kui Müüjal ei õnnestu tooteid kätte toimetada tellimuses esitatud ajavahemikul Müüjast tuleneva asjaolu tõttu, kohustub Müüja sellest viivitamatult Ostjat teavitama tellimuses esitatud kontaktandmetel. Müüja ja Ostja lepivad kokku uue kättetoimetamise ajavahemiku. Juhul, kui Müüjal ja Ostjal ei õnnestu uues kohaletoimetamise ajas kokku leppida, loevad Ostja ja Müüja müügilepingu konkreetse tellimuse osas lõppenuks ning Müüja tagastab Ostjale ostusumma 5 päeva jooksul Ostja esitatud pangaarvele alates tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

4.8  Tellimuse üleandmisel Müüja poolt Ostjale kohustub Ostja kontrollima kättetoimetatud toodete vastavust tellimusele. Tellimusele mittevastavusest kohustub Ostja kohestelt teavitama Müüja esindajat, kes kauba kohale toimetas. Vastasel juhul loetakse tellimus nõuetekohaselt täidetuks.

 

  1. Tellimuse tühistamine ja Lepingust taganemine

5.1  Tulenevalt võlaõigusseaduse (edaspidi: VÕS) VÕS § 53 lõike 4 punktidest 4, 41, 42, 5, ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemisõigus:

5.1.1 sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti;

5.1.2 sellise suletud pakendis asja üleandmisel, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

 

  1. Kaebuste esitamine

6.1  Kaebused toote lepingutingimustele mittevastavuste osas palume saata Müüja e-posti aadressile info@homaar.ee

6.2    Müüja ja Ostja vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

 

  1. Vastutus

7.1  Müüja ja Ostja vastutavad teineteise eest tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2  Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja esitab tellimuse vormis valeandmeid, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest, samuti on Müüjal õigus nõuda Ostjalt kahju hüvitamist.

 

  1. Vääramatu jõud

8.1  Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood homaar.ee ei saanud mõjutada või ette näha (force majeure).

 

  1. Kliendi isikuandmete töötlemine

9.1  Müüja kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid, arveldusarve number) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Ostjale saatmiseks.  Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele.

9.2  Veebipood ei saada Ostjale uudiskirju ning pakkumisi Ostja e-maili aadressile.

 

01.06.2020